KOWR info

Nabycie nieruchomości rolnej

Niniejszy wpis dotyczy ogólnych zasad nabywania nieruchomości rolnych wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Odpowiadamy na podstawowe pytanie – kto może być nabywcą nieruchomości rolnej oraz kiedy do nabycia nieruchomości rolnej potrzebna jest zgoda Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Nabycie nieruchomości rolnej w Polsce

Kto może nabyć nieruchomość rolną ?

Co do zasady nabywcą nieruchomości rolnych o powierzchni co najmniej 1 ha może być wyłącznie rolnik indywidualny[1].

Kiedy potrzebna jest zgoda Dyrektora KOWR na nabycie nieruchomości rolnej?

Jeżeli nabywca nie spełnia wymogów określonych dla rolnika indywidualnego, dla nabycia nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha konieczne jest uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, wystarczające jest, gdy określone w ustawie wymogi dotyczące nabywcy nieruchomości rolnej spełnia jeden z małżonków.

Kiedy zgoda Dyrektora KOWR nie jest potrzebna?

Nieruchomości rolne o powierzchni mniejszej niż 1 ha może nabyć każdy. W takich przypadkach zgoda Dyrektora Generalnego KOWR nie jest wymagana, przy czym Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu nieruchomości (prawo pierwokupu)

Zgoda Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nie jest potrzebna także w przypadku nabycia nieruchomości rolnej m.in.:

 • przez osobę bliską zbywcy (tj.: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwa rodziców, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbów),
 • przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 • przez Skarb Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek,
 • w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku,
 • w toku postepowania egzekucyjnego i upadłościowego,
 • w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego,

Kto może wystąpić o zgodę Dyrektora KOWR?

Postępowanie w sprawie wyrażenia zgody przez Dyrektora KOWR na nabycie nieruchomości rolnej może zostać wszczęte na wniosek:

 • zbywcy nieruchomości rolnej (właściciela, współwłaścicieli) albo
 • osoby fizycznej posiadającej kwalifikacje rolnicze i zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne (nabywcy) albo
 • osoby fizycznej zamierzającej powiększyć gospodarstwo rolne (nabywcy) albo
 • uczelni nabywającej nieruchomość rolną albo
 • inwestora, o którym mowa w art. 2a ust. 4 pkt 5 ustawy, realizującego inwestycję celu publicznego.

Co powinien zawierać wniosek o zgodę Dyrektora KOWR?

Przepisy ustawy nie nakładają obowiązku posługiwania się sformalizowanym drukiem, czy ściśle określonym wzorem wniosku. Aby wniosek spełniał swoją rolę, powinien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie, winien być podpisany przez wnoszącego żądanie, a także powinien zawierać:

 • wskazanie osoby składającej wniosek, jej adres i żądanie
 • oznaczenie zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej z podaniem ich adresów zamieszkania albo siedziby oraz w przypadku osoby fizycznej – numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej, jeżeli został nadany, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;
 • oznaczenie zbywanej nieruchomości rolnej według ewidencji gruntów i budynków;
 • uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności cel, dla którego nieruchomość rolna jest nabywana, oraz przewidywany sposób jej wykorzystania.
 • podpis osoby składającej wniosek.

Ponadto, do wniosku dołącza się:

 • wypis z ewidencji gruntów i budynków dla zbywanej nieruchomości rolnej;
 • odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla zbywanej nieruchomości rolnej, lub informację o numerze księgi wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych;
 • zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do uzyskania zgody;
 • oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej o zamiarze zbycia nieruchomości rolnej na rzecz wnioskodawcy – w przypadku wniosku składanego przez nabywcę;
 • oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej – w przypadku wniosku składanego przez zbywcę, o:
  • braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego,
  • ustalonej z nabywcą nieruchomości rolnej cenie sprzedaży nieruchomości rolnej.

Pomoc prawna w nabyciu nieruchomości rolnej.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej związanej z nabyciem nieruchomości rolnej, zapraszam do KONTAKTU.


[1] art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

uDOSTĘPNIJ:

Więcej na temat

Masz pytanie? Skontaktuj się