KOWR info

Zgoda na zbycie lub oddanie w posiadanie nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od dnia nabycia

Niniejszy wpis dotyczy ogólnych ograniczenia w obrocie nieruchomości rolnych wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Odpowiadamy na podstawowe pytania – kiedy występuje zakaz zbywania nieruchomości rolnych, w jakich sytuacjach zakaz nie obowiązuje oraz kiedy do zbycia nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od dnia nabycia potrzebna jest zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Nabycie nieruchomości rolnej w Polsce

Ograniczenia w zbywaniu i oddawaniu w posiadanie nieruchomości rolnych w okresie 5 lat od dnia ich nabycia

Zgodnie z art. 2b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej oznaczonej jako: ”u.k.u.r.”), nabywca nieruchomości rolnej obowiązany jest prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna. Obowiązek ten trwa przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości. W przypadku osoby fizycznej zobowiązana jest ona prowadzić to gospodarstwo rolne osobiście. W tym pięcioletnim okresie nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Ograniczenie w zbywaniu nieruchomości rolnej w okresie 5 lat od dnia jej nabycia należy rozumieć jako brak swobody w dokonywaniu w tym czasie czynności prawnych, na podstawie których nastąpić miałoby przeniesienie własności nieruchomości rolnej (np. zawarcie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, wniesienia aportem do spółki itp.), ale także w następstwie orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, a także innego zdarzenia prawnego.

Przez ograniczenie w oddawaniu nieruchomości rolnej w posiadanie innym podmiotom przez okres 5 lat od dnia jej nabycia należy rozumieć zakaz przekazywania takiej nieruchomości do faktycznego władania innym osobom na podstawie jakichkolwiek tytułów (np. w dzierżawę, użyczenie czy do użytkowania).

Czy za zgodą Dyrektora KOWR możliwe jest wcześniejsze zbycie lub oddanie w posiadanie nieruchomości rolnej objętej zakazem?

Zgodnie z art. 2b ust. 3 u.k.u.r., na wniosek osoby, która chce zbyć lub oddać w posiadanie nieruchomość rolną przed upływem pięciu lat od jej nabycia, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa może wyrazić zgodę na dokonanie czynności. Wyrażenie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej. Przesłankami wyrażenia zgody przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest wykazanie się przez wnioskodawcę jego ważnym interesem lub interesem publicznym.

Kiedy zgoda Dyrektora KOWR nie jest potrzebna?

Ustawodawca postanowił, że przepisów art. 2b ust. 1 i 2 u.k.u.r. nie będzie się stosować w przypadkach zbycia lub oddania posiadania nabytej nieruchomości rolnej:

 1. na rzecz:
 • osoby bliskiej,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • Skarbu Państwa lub działającym na jego rzecz KOWR,
 • państwowej lub samorządowej osoby prawnej – jeżeli nabywana przez ta osobę nieruchomość rolna jest przeznaczona na cele publiczne określone w ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • spółki, o której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. ca u.k.u.r.,
 • spółki kapitałowej lub grupy kapitałowej, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. cb u.k.u.r.,
 1. która:
 • zbywana  jest na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego,
 • zbywana jest w wyniku wykonania umowy z tym następcą, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli następca ten w chwili nabycia będzie rolnikiem indywidualnym,
 • zbywana jest osobie, której została przyznana pomoc, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 • nabyta została w wyniku dziedziczenia oraz działu spadku lub zapisu windykacyjnego,
 • położona jest w granicach administracyjnych miasta i ma powierzchnię mniejszą niż 1 ha,
 • położona jest na obszarze górniczym lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Czy zakaz zbywania lub oddania w posiadanie dotyczy wszystkich nieruchomości rolnych?

Nie dotyczy. Przepisy art. 2b ust. 1 i 2 u.k.u.r. znajdują zastosowanie wyłącznie do osób, które stały się właścicielami (współwłaścicielami) nieruchomości rolnej po wejściu w życie przepisów wprowadzających te obowiązki i ograniczenia, tj. począwszy od dnia 30 kwietnia 2016 roku.

Pomoc prawna w nabyciu nieruchomości rolnej.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej związanej z nabyciem nieruchomości rolnej, zapraszam do KONTAKTU.


[1] art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

uDOSTĘPNIJ:

Więcej na temat

Masz pytanie? Skontaktuj się